Vartotojo vadovas PHILIPS 32PFL3008T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 32PFL3008T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 32PFL3008T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 32PFL3008T.


PHILIPS 32PFL3008T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1683 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 32PFL3008T (1429 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 32PFL3008T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL4308 PFL3108 PFL3008 LT Vartotojo vadovas Turinys 1 Svarbu Saugumas Prieţiūra Teisinė informacija Tvarumas Ţinynas ir palaikymas 3 3 5 6 8 9 6 Trikčių diagnostika ir šalinimas 53 Bendros problemos Su kanalais susijusios problemos Su vaizdu susijusios problemos Su garsu susijusios problemos Ryšio problemos Susisiekimas su „Philips“ 53 54 54 55 55 56 2 TV naudojimas TV valdikliai Ţiūrėti TV Programų vedlio rodymas 3D ţiūrėjimas Multimedijos failų leidimas 10 10 12 16 16 18 7 Specifikacijos Galia ir priėmimas Ekranas ir garsas Ekrano skiriamoji geba Daugialypė terpė Prijungimo galimybė Ţinyno versija 57 57 57 57 58 61 61 3 Daugiau TV funkcijų naudojimas Pause TV TV laidų įrašymas Ţaisti ţaidimus Teleteksto perţiūra Uţraktų ir laikmačių nustatymas 21 21 22 25 26 27 8 Rodyklė 62 4 TV nustatymų keitimas Vaizdas ir garsas Kanalai Palydovo nustatymai Kalbos nustatymai Universaliosios prieigos nustatymai Kiti nustatymai Programinės įrangos naujinimas Nustatyti viską iš naujo 29 29 31 34 35 36 37 37 38 5 TV prijungimas Apie laidus Prijungti anteną Įrenginių prijungimas Prijunkti daugiau įrenginių Prijungtų įrenginių perţiūra „EasyLink“ įrenginių nustatymas CAM (sąlyginės prieigos modulis) prijungimas 39 39 40 40 46 49 49 52 LT 2 Saugumas Atsargumo priemonės Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Gedimui įvykus todėl, kad nevykdomos instrukcijos, garantija netaikoma. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV. [. . . ] Pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas automatinis reţimas; tada laikrodis automatiškai sinchronizuojamas su koordinuotu universaliu laiku (UTC). Jei jūsų televizorius negauna UTC perdavimų, pakeiskite laikrodţio reţimą į [Rankinis]. Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai]. Pasirinkite [Automatinis], [Rankinis] arba [Priklauso nuo šalies], tada paspauskite OK. Laiko juostos keitimas Šalyse, kuriose perduodami laiko duomenys, galite keisti laiko zoną, jei pasirinkta [Aut. laikr. reţimas] > [Automatinis] arba [Priklauso nuo šalies]. Vasaros laiko nustatymas Pasirinkus [Aut. laikr. reţimas] > [Automatinis] arba [Priklauso nuo šalies] šalyse, kuriose pateikiami laikrodţio laiko perdavimo duomenys, galite įjungti arba išjungti vasaros laiką. Pasirinkite [Standartinis laikas] arba [Dien. švies. taup. laikas] ir paspauskite OK. Nustatykite laikrodį rankiniu būdu Datą ir laiką galite nustatyti patys. Meniu [Laikrodis] pasirinkite [Data] arba [Laikas], tada paspauskite OK. Pasirinkite [Atlikta], tada paspauskite OK. Uţraktų ir laikmačių nustatymas Laikrodis Galite nustatyti, kad TV ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo laiką, kurį transliuoja jūsų TV paslaugos operatorius. Laikrodis rodomas viršutiniame dešiniajame TV ekrano kampe. LT 27 Lietuviškai Išsijungimo laikmatis Galite nustatyti, kad praėjus nurodytam laikui, TV pradėtų veikti parengties reţimu. Kol skaičiuojamas nurodytas laikas, galite išjungti TV arba iš naujo nustatyti išsijungimo laikmatį. Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Išjungim. laikmat]. Išsijungimo laikmatį galite nustatyti daugiausia 180 minučių. Jei išsijungimo laikmatį norite išjungti, nustatykite nulį minučių. Praėjus nurodytam laikui, TV pradės veikti parengties reţimu. Tėvų įvertinimas Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurių reitingas yra maţesnis, nei jūsų vaiko amţius. Šis apribojimas taikomas tik tiems skaitmeniniams kanalams, kurių transliuotojai nustato programų kategorijas atsiţvelgdami į amţių. Pasirinkite [Sąranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai]. Visos programos, skirtos vyresniam nei pasirinktas amţiui, uţblokuojamos. Informacijos apie apsaugos nuo vaikų uţraktų kodus rasite Išnaudoti daugiau TV funkcijų > Nustatyti uţraktus ir laikmačius > Uţraktas nuo vaikų (Puslapis 28). Uţraktas nuo vaikų Norėdami apsaugoti vaikus nuo netinkamų TV programų, galite uţrakinti TV arba uţblokuoti tam tikram amţiui skirtas programas. Pasirinkite [Sąranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai] > [Vaik. apsaug. ]. [. . . ] Negalite naudoti „EasyLink“ funkcijų: Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC. Su HDMI-CEC suderinamą garso įrenginį prijungus prie TV, jo ekrane nerodoma jokios nutildymo arba garsumo piktogramos, kai garsumas išjungiamas, maţinamas arba didinamas Esant prijungtam HDMI-CEC garso įrenginiui, toks veikimas yra įprastas. Nerodomas USB įrenginio turinys:  Įsitikinkite, ar USB saugojimo įrenginys nustatytas kaip palaikantis Talpiosios atminties klasę, kaip aprašyta saugojimo įrenginio dokumentacijoje. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 32PFL3008T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag