Vartotojo vadovas PHILIPS 30050-17-16 QUICK START GUIDE

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 30050-17-16. Mes tikimės kad ši PHILIPS 30050-17-16 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 30050-17-16.


PHILIPS 30050-17-16 QUICK START GUIDE: Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1409 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 30050-17-16 (2563 ko)
   PHILIPS 30050-17-16 (2563 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 30050-17-16QUICK START GUIDE

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Jûsø “SoundBar” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pagrindinis árenginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. Prijungimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Skaitmeniniø árenginiø prijungimas HDMI jungtimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Televizoriaus bei kitø árenginiø garso prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Naudokitës savo “SoundBar” . . . . . . . . . . . . . 11 Garsumo keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Garso pasirinkimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 MP3 grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garso grojimas per “Bluetooth” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Automatinis budëjimo reþimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gamykliniø nustatymø gràþinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. “SoundBar” tvirtinimas prie sienos . . . . . . 14 Montavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 1. [. . . ] COAXIAL Ávesties ðaltiniu pasirinkti skaitmeninës optinës ávesties jungtá. 6. MUSIC iLINK Ávesties ðaltiniu pasirinkti MUSIC iLINK ávesties jungtá. 7. AUTO VOLUME ON/OFF Ájungti arba iðjungti automatiná garsumà. 8. AUDIO SYNC Padidinkite arba sumaþinkite garso atidëjimà, kad jis sutaptø su rodomu vaizdu. 9. TREBLE +/Padidinti arba sumaþinti aukðtus daþnius. 11. SURROUND Pasirinkite erdviná arba dvejø kanalø garsà. 13. (Garso uþtildymas) Uþtildyti arba sugràþinti garsà. 14. NIGHT MODE ON/OFF Ájunkite arba iðjunkite naktiná reþimà. 15. B (Budëjimo rëþimas-Ájungimas) H Garso ávesties ðaltiniu pasirinkti AUX jungtá. H Árenginio ájungimas arba perjungimas á budëjimo reþimà. Kai “EasyLink” funkcija yra ájungta, spauskite ir nuspaudæ laikykite bent tris sekundes, norëdami iðjungti ðá árenginá ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus árenginius. 17. HDMI ARC galima pasirinkti tik prijungus árenginá HDMI ARC jungtimi prie televizoriaus, palaikanèio HDMI ARC. 2. HDMI 1 Ávesties ðaltiniu pasirinkti HMDI IN 1 jungtá. 3. Prijungimas Skaitmeniniø árenginiø prijungimas HDMI jungtimi Prie “SoundBar” jûs galite prijungti ávairius skaitmeninius prietaisus, tokius kaip skaitmeniniai imtuvai, DVD/Blu-ray grotuvai ar þaidimu konsoles. Tokiu bûdu sujungus árenginius ir grojant failus ar þaidþiant þaidimus: H 1 Pasirinkimas: sujungimas skaitmeniniu optiniu laidu Geriausia garso kokybë Vaizdas yra automatiðkai rodomas televizoriuje; Garsas yra automatiðkai grojamas “SoundBar”. Optiniu laidu sujunkite “SoundBar” OPTICAL jungtá su televizoriaus ar kito árenginio OPTICAL OUT jungtimi. Pasirinkus já, pagrindiniame árenginyje ásiþiebia V. Spauskite +/- (Volume) ir padidinkite arba sumaþinkite garsumà. Norëdami sugràþinti garsà, dar kartà spauskite (MUTE) arba +/- (Volume). H H Ekvalaizeris Jûs galite keisti aukðto daþnio (ang. Norëdami pakeisti daþnius, spauskite TREBLE +/- arba BASS +/-. V. SURR indikatorius mirksës kiekvienà kartà paspaudus TREBLE +/- arba BASS +/-. V. SURR indikatorius ásiþiebs dviem sekundëms, kai aukðti arba þemi daþniai bus nustatyti iki aukðèiausio lygio. H H Garsumo indikatorius H Keièiant garsumà, vienas ar daugiau Garsumo indikatoriø (iki aðtuoniø) ásiþiebia ir parodo garsumo lygi. Kuo daugiau lempuèiø ásiþiebia, tuo garsas yra garsesnis. Automatinis garsas H Jei per penkias sekundes nepaspaudþiamas nei vienas garsumo mygtukas, garsumo indikatoriaus lemputës uþgæsta, ásiþiebia naudojamo ðaltinio indikatorius bei garso reþimo indikatorius. Automatinis garsas padeda iðlaikyti vienodà garso lygá, perjungiant skirtingus garso ðaltinius. Norëdami ájungti arba iðjungti automatiná garsà, spauskite AUTO VOLUME ON/OFF. [. . . ] Prieð pradedant montuoti, jums nereikia nuimti keturiø guminiø “SoundBar” kojeliø – jø atgal pridëti nebebus galima. H H Varþto ilgis/skersmuo Ásitikinkite, jog jûsø varþtø ilgis ir skersmuo yra tinkamas ðio tipo sienos montavimui. Norëdami gauti daugiau informacijos apie montavimà, skaitykite tvirtinimo prie sienos vadovà. 14 6. Techniniai duomenys Pastaba H Pagrindinis árenginys H Duomenys apie árenginá gali bûti keièiami be iðankstinio perspëjimo. Maitinimo ðaltinis: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz Elektros energijos suvartojimas: 40 W Elektros energijos suvartojimas budëjimo reþime: £ 0. 5 W Garsiakalbiø varþa: Woofer garsiakalbis: 3 ohm Tweeter garsiakalbis:12 ohm H H H H Stiprintuvas H H Bendra iðvesties galia: 120W RMS (+/- 0. 5 dB, 30% THD) / 96W RMS (+/- 0. 5 dB, 10% THD) Daþnis: 20 Hz – 20 kHz / ±3 dB Reagavimo á triukðmà santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted) Ávesties jautrumas: AUX1: 550 mV Music iLink: 450mV H H H H Garsiakalbiø tvarkyklës: 2 x 102 mm (4”) woofer + 2 x 25. 4 mm (1”) tweeter Daþnis: 150 Hz – 20 kHz Iðmatavimai (P x A x G): 1010 x 81 x 154 mm Svoris: 3. 9 kg H H H H H Rëmai H Garsas H Iðmatavimai (P x A x G): 40 x 100 x 26. 5 mm Svoris: 0. 1 kg / kiekvienas S/PDIF Skaitmeninë garso ávestis: Bendraaðë: IEC 60958-3 Optinë: TOSLINK H H H Nuotolinio pulto baterijos H Bluetooth H 2 x AAA-R03-1. 5V Bluetooth profilis: A2DP Bluetooth versija: 2. 1 + EDR H 15 7. Trikèiø ðalinimas Dëmesio H Bluetooth Árenginys negali prisijungti prie “SoundBar”. H Elektros ðoko rizika. Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangèio. Árenginys nepalaiko su “SoundBar” suderinamø “Bluetooth” profiliø. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 30050-17-16

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag