Vartotojo vadovas PHILIPS 30014-17-16

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 30014-17-16. Mes tikimės kad ši PHILIPS 30014-17-16 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 30014-17-16.


PHILIPS 30014-17-16 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2563 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 30014-17-16 (1562 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 30014-17-16

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Jûsø “SoundBar” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Indikatoriai, esantys pagrindiniame árenginyje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bevieliai garsiakalbiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bevielis þemø daþniø garsiakalbis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5. Tvirtinimas prie sienos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Montavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6. Trikèiø ðalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Prijungimas ir nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Garsiakalbiø ákrovimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Suporavimas su garsiakalbiais/ þemø daþniø garsiakalbiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Garsiakalbiø pastatymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skaitmeniniø árenginiø prijungimas HDMI jungtimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Televizoriaus bei kitø árenginiø garso prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 1. [. . . ] DIGITAL IN-COAXIAL Prijunkite prie bendraaðës (coaxial) garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. 10. AUTO VOL ON/OFF Ájungti arba iðjungti automatiná garsumo lygio valdymà. Jungtys Ðiame skyriuje rasite visà informacijà apie árenginyje esanèias jungtis. 7. AUDIO IN-AUX Prijunkite prie analoginës garso iðvesties televizoriuje arba analoginiame árenginyje. 8. AUDIO-IN Garso (audio) ávesties jungtis MP3 grotuvui (3. 5 mm kiðtukas). 7 . . . Jûsø “SoundBar” Bevieliai garsiakalbiai Ðis “SoundBar” turi du bevielius erdvinius garsiakalbius (kairys ir deðinys). Bevielis þemø daþniø garsiakalbis Ðis “SoundBar” turi bevielá þemø daþniø garsiakalbá. *Virðuje esanèiame paveikslëlyje yra pavaizduotas deðinio garsiakalbio virðus ir apaèia. 1. Garsiakalbiø indikatorius H H H H H Bevieliø garsiakalbiø bei pagrindinio árenginio poravimo metu raudonos spalvos indikatoriaus lemputë mirksi greitai. Sëkmingai atlikus poravimà indikatoriaus lemputë pakeièia spalvà á ryðkiai baltà (nepritvirtinus prie pagrindinio árenginio) arba lemputës uþsiþiebia 30 sekundþiø ir tada uþgæsta (pritvirtinus prie pagrindinio árenginio). Poravimà atlikus nesëkmingai arba nepabaigus poravimo, raudona indikatoriaus lemputës lëtai mirksi. Ákraunant garsiakalbá (pritvirtinus prie pagrindinio árenginio) indikatoriaus lemputë ðvies gintarine spalva. Garsiakalbiams esant budëjimo reþime indikatoriaus lemputë ðvieèia gintarine spalva ir mirksi. 1. CONNECT Spauskite, norëdami ájungti þemø daþniø garsiakalbiui poravimo reþimà. 2. Pastatykite “SoundBar” prieð jûsø sëdëjimo pozicijà. REAR L (galinis kairysis) ir REAR R (galinis deðinysis) garsiakalbiai: priekiná kairá ir priekiná deðiná garsiakalbius statykite kairëje bei deðinëje jûsø sëdëjimo vietos pusëse (tiesia linija arba ðiek tiek uþ sëdëjimo vietos). SUBWOOFER (þemø daþniø garsiakalbis): þemø daþniø garsiakalbá statykite bent per vienà metrà á kairæ arba deðinæ pusæ nuo televizoriaus. Palikite bent 10 centimetrø atstumà nuo sienos. Prijunkite erdvinius garsiakalbius Garsiakalbiø pastatymas Siekiant geriausios garso kokybës, pastatykite garsiakalbius prieð savo sëdëjimo (þiûrëjimo) vietà. Ásitikinkite, jog garsiakalbiai bûtø pastatyti jûsø ausø lygyje (jums sëdint). Þemø daþniø garsiakalbis Erdvinius garsiakalbius galite lengvai prijungti prie pagrindinio árenginio ir klausyti televizoriaus laidø ar þiniø. Galinis K (Rear L) Galinis D (Rear R) 10 . . . Prijungimas ir nustatymas Prijungimas prie televizoriaus Prijunkite savo “SoundBar” árenginá prie televizoriaus ir klausykitës televizijos programø per savo “SoundBar” garsiakalbius. Naudokite geriausià ámanomà jungtá, kuri tiks jûsø árenginiui ir televizoriui. Skaitmeniniø árenginiø prijungimas HDMI jungtimi Prie “SoundBar” jûs galite prijungti ávairius skaitmeninius prietaisus, tokius kaip skaitmeniniai imtuvai, DVD/Blu-ray grotuvai ar þaidimø konsolës. Tokiu bûdu sujungus árenginius ir grojant failus ar þaidþiantþaidimus: H Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtá Jûsø “SoundBar” árenginys yra suderinamas su “Audio Return Channel” (ARC) HDMI versija. Jei jûsø televizorius yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garsà galësite girdëti per savo “SoundBar” garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu. Vaizdas yra automatiðkai rodomas televizoriuje; Garsas yra automatiðkai grojamas “SoundBar”. H 1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite HDMI OUT lizdà, esantá skaitmeniniame árenginyje, su HDMI IN 1/2 lizdu, esanèiu jûsø “Soundbar”. Prijunkite savo “SoundBar” prie televizoriaus HDMI OUT (ARC) jungties. [. . . ] Jei norite sujungti “SoundBar” su kitu árenginiu, atjunkite ðiuo metu prijungtà “Bluetooth” árenginá. Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais “Bluetooth” prietaisais. Prieð pradedant montavimà arba iðmontavimà, atjunkite erdvinius garsiakalbius nuo pagrindinio árenginio. neprisiima jokios atsakomybes uþ netinkamà laikiklio montavimà, dël ko gali kilti suþeidimai ar kitokia þala. Kilus klausimams, kreipkitës i Philips klientø aptarnavimo centrà savo ðalyje. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 30014-17-16

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag